Διεπιστημονικό πρόγραμμα παροχής συμβουλών και καθοδήγησης με στόχο τον επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών που βρίσκονται σε δομές φιλοξενίας αλλά και των νέων που αποχωρούν από αυτές

Το πρόγραμμα INTEGRA υποστηρίζει τον επαγγελματικό προσανατολισμό των νεών που βρίσκονται σε δομές φιλοξενίας ενισχύοντας την κοινωνική, πολιτισμική και οικονομική ένταξη τους στην κοινωνία